امیر المؤمنین(ع) (در خطبه روز عید غدیر) فرمود:

وقتى که به همدیگر رسیدید همراه سلام، مصافحه کنید، و در این روز به یکدیگر هدیه بدهید،

این سخنان را هر که بود و شنید، به آن که نبود برساند، توانگر به سراغ مستمند برود،

و قدرتمند به یارى ضعیف، پیامبر مرا به این چیزها امر کرده است.